Näyttelijöiden oma tekijänoikeusjärjestö

Filmexin tavoitteena on näyttelijöiden tekijänoikeudellisen aseman ja tilanteen parantaminen. Filmexin varsinaisena tehtävänä on tekijänoikeuskorvausten kerääminen ja tilittäminen näyttelijöille.

Filmex toimii osana Suomen Näyttelijäliitto - Finlands Skådespelarförbund ry:n ammattiyhdistys- ja työehtosopimustoimintaa. Filmex tekee Näyttelijäliiton kanssa näyttelijöiden tekijänoikeuksia koskevia sopimuksia, kerää niistä saatavia tekijänoikeustuloja ja tilittää ne näyttelijöille.

Filmex on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys, jonka toimintaa hoidetaan Näyttelijäliiton toimistosta.

Päätökset Filmexissä tekevät näyttelijät

Filmexin hallitus koostuu av-alalla toimivista näyttelijöistä.

Hallitus 2021:

Risto Autio, puheenjohtaja

Maria Ylipää, Jukka Puotila, Krista Putkonen-Örn, Karoliina Vanne, Johanna af Schultén, Ona Kamu, Minna Puolanto ja Taisto Oksanen.

Filmexin tilittää näyttelijöille tällä hetkellä Näyttelijäliiton työehtosopimusten ja niiden perusteella neuvoteltujen erillissopimusten perusteella kerättyjä tekijänoikeuskorvauksia.

Filmex jakaa tällä hetkellä näyttelijöille korvauksia mm. Ylen omien ohjelmien arkistokäytöstä sekä Ruotsista ja Norjasta suomalaisille näyttelijöille kerättyjä korvauksia.

Filmexin ja Näyttelijäliiton yhteinen tavoite on, että näyttelijöiden tekijänoikeuksista sovitaan nykyistä laajemmin työehtosopimuksissa tai siten, että käyttäjätahot (tuotantoyhtiöt, levittäjät, operaattorit, tv-yhtiöt) sopivat teosten käytöstä suoraan joko liiton tai Filmexin kanssa. Tällä hetkellä näyttelijät joutuvat suuressa osassa tuotantoja luovuttamaan kaikki oikeutensa kertakorvauksella. Kertakorvaus ei huomioi käytön laajuutta eikä teoksesta syntyviä tuloja.

Filmex ei toimi tekijänoikeuslain 26 §:ssä tarkoitettuna sopimuslisenssijärjestönä. Näyttelijöiden sopimuslisenssijärjestönä toimii Kopiosto ry. Filmex ei jaa Kopioston näyttelijöille keräämiä korvauksia, vaan Kopiosto tilittää korvaukset (mm. hyvitysmaksut, verkkotallennuspalvelukorvaukset) itse.

"reilut sopimukset näyttelijöille!"

FILMEXIN TOIMINTAA KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET

Tekijänoikeuskorvausten jakamista koskevat yleiset periaatteet

Filmex jakaa kerätyt tekijänoikeuskorvaukset oikeudenhaltijoille suoraan henkilökohtaisesti tilitettävinä korvauksina. Osa tekijänoikeuskorvauksista voidaan, mikäli erikseen päätetään, käyttää ns. välillisinä korvauksina oikeudenhaltijoiden yhteiseen lukuun. Yleiskokous päättää välillisistä korvauksista korvauslajikohtaisesti vuosittain erikseen.

Oikeudenhaltijakohtaisen korvauksen määrittäminen

Oikeudenhaltijan henkilökohtainen korvaus perustuu yleensä oikeudenhaltijan työsopimukseen, sovellettavaan työehtosopimukseen tai käyttäjän ja Filmexin väliseen sopimukseen, mikäli niissä on jo valmiiksi määritelty oikeudenomistajien osuudet.

Mikäli Filmexin saama korvaus on teoskohtainen, jako oikeudenhaltijoiden kesken tehdään korvauksen maksajalta saatujen teosta koskevien tietojen perusteella. Saaduista tiedoista riippuen jako-osuudet voidaan tehdä esimerkiksi alkuperäispalkkojen suhteessa, teoksen syntyyn vaikuttaneiden panosten (esim. roolin suuruus) suhteessa tai viimekädessä, muun tiedon puuttuessa, tasajakona.

Filmexin hallitus päättää teoslajikohtaiset jakoperusteet käytössään olevan tiedon perusteella ja näitä periaatteita noudattaen kulloinkin erikseen.

Ulkomailta vastaanotettujen tekijänoikeuskorvausten tilittäminen

Filmex vastaanottaa ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen omalta alueeltaan keräämiä suomalaisten näyttelijöiden tekijänoikeuskorvauksia edustussopimusten sekä ns. vastavuoroisuussopimusten perusteella.

Filmex saa ulkomaiselta organisaatiolta tilitysraportit, ja suomalaisten oikeudenhaltijoiden korvaukset jaetaan saatujen raporttien tietojen mukaisesti.

Mikäli ulkomailta saatu korvaus on poikkeuksellisesti teoskohtainen, noudatetaan jaossa em. kotimaisten korvausten jakoperiaatteita.

Jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käyttö

Jos oikeudenhaltijalle kuuluvaa tekijänoikeuskorvausta ei voida jakaa kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden lopusta, jona tekijänoikeuskorvaus kerättiin, korvausta pidetään jakamatta jääneenä.

Filmexin yleiskokous päättää jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käytöstä vuosittain kevätkokouksessa.

Jakamatta jääneet tekijänoikeuskorvaukset voidaan yleiskokouksen päätöksin joko jakaa tiedossa oleville teoksen oikeudenhaltijoille, käyttää välillisinä korvauksina tai siirtää Filmexin omiin varoihin.

Tekijänoikeuskorvausten sijoittamista koskevat periaatteet

Filmex sijoittaa keräämiään tekijänoikeuskorvauksia tarpeen mukaan ja oikeudenhaltijoiden edun mukaisesti. Varat sijoitetaan hajautetusti siten, että varmistetaan sijoitusten suojaus, varmuus, rahaksi muutettavuus ja tuottavuus, ja vältetään riskien kasautuminen. Käytössä ovat sekä lyhyt- että pitkäaikaiset sijoitusmekanismit.

Sijoitustoiminnassa otetaan huomioon eettisyys ja vastuullisuus.

Em. periaatteet turvataan siten, että sijoitustoiminnassa käytetään avuksi asiantuntevaa, vakavaraista ja hyvämaineista sijoitusyhtiötä.

Sijoituspäätökset tekee Filmexin hallitus.

Tekijänoikeuskorvauksista ja niiden sijoitustuotoista tehtäviä vähennyksiä koskevat periaatteet

Filmex ei ole voittoa tavoitteleva yhteisö. Perusperiaatteena on, että hallintokuluja vähennetään oikeudenhaltijoille tilitettävistä tekijänoikeuskorvauksista vain sen verran, kuin toiminnan turvaamiseksi on tarpeen.

Filmexillä ei ole yhtä kaiken kattavaa hallinnointikulua / -maksua, joka automaattisesti vähennetään oikeudenhaltijalle maksettavasta korvauksesta.

Hallinnointikulu määritellään teoslaji- ja / tai käyttöalueen mukaan kulloinkin erikseen.

Mahdollista on, ettei hallinnointikuluvähennystä tehdä jostain teoslajista / käyttöalueesta lainkaan. Näin on esim. tilanteissa, joissa tekijänoikeuskorvauksen tilittämiseen on saatu riittävästi varoja Filmexin tekemän sopimuksen perusteella käyttäjätaholta.

Päätökset hallinnointikuluista tekee Filmexin hallitus.

Ylen arkistotilityksiä varten on päätetty erityisistä tilitysperiaatteista

Korvaukset perustuvat näyttelijöiden alkuperäisiin Ylen ilmoittamiin palkkoihin.
Näyttelijän henkilökohtaisen korvauksen laskennassa on otettu huomioon:

  • näyttelijän alkuperäispalkkion laatu, määrä ja maksuvuosi
  • korvattavan ohjelman ensilähetysvuosi, pituus ja esilläoloaika

Tilitysohjesääntö 29.3.2019

TILITYKSEN PIIRISSÄ OLEVAT TUOTANNOT

Alla olevista linkeistä pääset luetteloihin tuotannoista, jotka ovat olleet esillä YLE Areenassa tai Elävässä arkistossa vuosina 2016-2019.

Tuotannot joulukuu 2016

Tuotannot 2017

Tuotannot 2018

Tuotannot 2019

Tuotannot 2020

Jos löydät luetteloista tuotannon, jossa olet ollut mukana näyttelijänä, mutta et ole saanut korvausta ko. tuotannosta, toimita tilinumerosi ja kuluvan vuoden verokortti sähköpostilla Filmexiin (filmex@filmex.fi). Korvauksesi maksetaan seuraavan tilityksen yhteydessä.

"Näyttelijöiden edunvalvontaa vuodesta 2013!"