Filmexin asiakkuus

Filmexin asiakkaaksi pääsee allekirjoittamalla asiakassopimuksen. Liittyminen on ilmaista.

Mitä enemmän Filmexillä on asiakkaita, sitä paremmin Filmex pystyy hallinnoimaan tekijänoikeuksia ja sopimaan niistä kollektiivisesti. Filmex on näyttelijöiden yhteinen asia ja kaikki tarvitaan mukaan.

tulosta, täytä ja lähetä!

Asiakassopimus

Avaa

Asiakassopimuksella näyttelijä luovuttaa Filmexille oikeuden hallinnoida näyttelijän tekijänoikeuksia, jotka syntyvät, kun hänen esityksensä tallennetaan.

Asiakassopimuksen perusteella Filmex voi neuvotella tekijänoikeussopimuksia, kerätä niistä saatavia tekijänoikeustuloja ja tilittää ne asiakkaalle.

Asiakassopimus korvaa myös Kopioston valvontavaltakirjan. Sopimus mahdollistaa Kopiostolle aikaisempaa laajemmat valtuudet valvoa näyttelijöiden oikeuksia.

Filmexin hallitus päättää missä laajuudessa Filmex hallinnoi ja valvoo luovutettuja oikeuksia ja neuvottelee ja sopii teosten muista käyttömuodoista. Muutoksista sopimuksen laajuuteen ilmoitetaan asiakkaille.

Filmexin asiakkaalla on seuraavat oikeudet

1) oikeus valita tekijänoikeusjärjestö

Oikeudenhaltijalla on aina oikeus valtuuttaa tekijänoikeusjärjestö hoitamaan tekijänoikeuksiaan.

Oikeudenhaltija saa vapaasti valita tekijänoikeusjärjestön, jolle antaa valtuutuksen tekijänoikeuksien hoitamiseen. Valtuutuksen voi antaa myös toiseen EU:n jäsenvaltioon sijoittuneelle tekijänoikeusjärjestölle ja sen voi rajata koskemaan vain tiettyä maantieteellistä aluetta.

Filmex on Suomessa ainoa näyttelijöiden tekijänoikeuksia laajasti hoitava tekijänoikeusjärjestö. Joitakin näyttelijöiden oikeuksia hoitaa myös Kopiosto, mutta Filmexin asiakas valtuuttaa myös Kopioston hoitamaan oikeuksiaan.

2) oikeus itse myöntää käyttölupia ei-kaupalliseen käyttöön

Filmexin asiakassopimuksesta ja sen voimassaolosta huolimatta asiakkaalla on oikeus myöntää lupia teostensa ei-kaupalliseen käyttöön. Ei-kaupallisella käytöllä tarkoitetaan käyttöä, johon ei liity ansiotarkoitusta myöskään luvan saajalla.

Jos teokseen kohdistuu muidenkin tekijöiden oikeuksia, käyttäjä tarvitsee luvan myös heiltä. Esim. elokuvien ja tv-tuotantojen ei-kaupalliseen käyttöön tarvitaan myös tuottajan, ohjaajan ja muiden näyttelijöiden lupa.

3) peruuttaa Filmexille antamasi valtuutus kokonaan tai osittain

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa valtuutus kokonaan tai osittain oikeusluokittain. Teoskohtainen peruuttaminen ei ole mahdollista. Peruuttaminen on mahdollista ilmoittamalla siitä kirjallisesti Filmexille. Hallinnoitavista oikeuksista ja niiden peruuttamisesta alla tarkemmin.

"meitä filmexin asiakkaita on jo yli 1500!"

filmexin hallinnoimat oikeusluokat

Filmexin asiakassopimus kattaa tällä hetkellä seuraavat osa-alueet A-D:

A) Ns. Kopiosto-oikeudet (= Filmex on siirtänyt oikeudet Kopiostolle, Kopiosto hallinnoi ja kerää mahd. korvaukset ja tilittää ne näyttelijälle)

1. Av-teosten ja radio-ohjelmien edelleen lähettäminen

2. Av-teosten yleisölle välittäminen kaapeli-TV verkossa

3. Lähettäjäyrityksen lähetyksen kanssa samanaikaisesti tapahtuva Av-teoksen välittäminen tietoverkossa, kuten internetissä (OTT) tai IPTV-verkossa, kun välityksen toteuttaa muu kuin lähettäjäyritys itse

4. Av-teosten ja radio-ohjelmien arkistokäyttö

5. Av-teosten ja radio-ohjelmien opetus- ja tutkimuskäyttö

6. Av-teosten ja radio-ohjelmien käyttö sopimuslisenssin nojalla kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa

7. Av-teosten ja radio-ohjelmien laitos- ja kirjastokäyttö

8. Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut

9. Av-teosten yksityinen kopiointi

11. Korvausoikeus jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien edelleen lähettämisestä

B) MTV Oy:n dvd-tallenteita koskeva valvonta ja oikeuksien hallinnointi

C) Ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen suomalaisille näyttelijöille keräämien tekijänoikeuskorvausten vastaanottaminen ja tilittäminen

D) Ylen ja MTV:n omatuotantoisten TV-ohjelmien arkistokäyttö (25 g §)

Kaikkia muita oikeuksia ja käyttömuotoja Filmexin asiakas hallinnoi itse. Tämä tarkoittaa sitä, että Filmexin asiakas sopii muista kuin edellä luetelluista oikeuksista itse samoin niistä maksettavista korvauksista työsopimuksessaan tai muussa oikeuksien luovutusta koskevassa sopimuksessa.

Asiakassopimus ei koske moraalisia oikeuksia eikä näyttelijän oikeuksia esim. tekemiinsä käsikirjoituksiin tai ohjaustöihin. Asiakassopimuksella ei myöskään ole vaikutusta ulkomaisia tuotantoja koskevien työsopimusten tekemiseen.

oikeuksien hallinnointia koskevan valtuutuksen peruuttaminen

Jokainen kohdan A) oikeusluokka on mahdollista perua erikseen siten, että peruminen astuu voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana peruutusilmoitus on saapunut Kopiostolle.

Kohtien B)-D) peruuttamista koskee 6 kk:n irtisanomisaika.

Peruutus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on ilmettävä ainakin asiakkaan nimi ja hetu sekä peruutettava / -t oikeusluokat.

Valtuutuksen peruuttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että oikeudenhaltija ei enää saa korvauksia automaattisesti Kopiostosta, vaan hänen täytyy tehdä vuosittain erillinen maksuvaatimus Kopiostoon. Jos lisäksi on luovuttanut esim. verkkotallennuspalveluoikeudet työsopimuksella tuottajalle, korvausten maksamisessa voi aiheutua epäselvyyksiä myöhemmin.

Oikeudenhaltijalla on oikeus milloin tahansa valtuuttaa Filmex ja Kopiosto uudelleen hallinnoimaan oikeuksia, ns. peruutuksen peruutus. Näin kannattaakin tehdä, jos peruuttaminen on tapahtunut esim. pelkästään tuotantoyhtiön vaatimuksesta ja/tai on laajempi kuin tuotantoyhtiön oikea tarve on. Peruutuksen peruutus on hyvä tehdä ennen kalenterivuoden päättymistä, jotta on kyseisen vuoden korvausten jaossa mukana. Peruutuksen peruuttaminen eli uudelleen valtuutus tehdään sekä Filmexiin että Kopiostoon mielellään kirjallisesti.