Kundmeddelande 31.3.2017

Julkaistu:

Den lag som trädde i kraft 1.1.2017, som styr Filmex och övriga upphovsrättsorganisationers verksamhet gällande samförvaltning av upphovsrätten, förutsätter att Filmex upplyser alla sina kunder om följande rättigheter:

1) Rätten att välja upphovsrättsorganisation

Rättsinnehavaren har alltid rätt att befullmäktiga en upphovsrättsorganisation att förvalta dennes upphovsrättigheter.

Rättsinnehavaren får fritt välja vilken upphovrättsorganisation denne ger fullmakt att förvalta upphovsrättigheterna. Man kan även ge fullmakt till en annan upphovsrättsorganisation som befinner sig i ett av EU:s medlemsländer och fullmakten kan gälla så att den enbart begränsas till ett visst geografiskt område.

Filmex är den enda upphovsrättsorganisationen i Finland, som omfattande förvaltar skådespelarnas upphovsrättigheter. Några av skådespelarnas rättigheter handhas också av Kopiosto, men som Filmex-kund har du även befullmäktigat Kopiosto att förvalta dina rättigheter.

2) Rätten att själv bevilja licenser till ickekommersiellt utnyttjande

Oberoende av Filmex kundavtal och dess giltighetstid har du rätt att bevilja tillstånd att utnyttja dina verk i ickekommersiellt syfte. Med ickekommersiellt utnyttjande avses nyttjande där den som beviljats tillståndet inte heller får göra det i vinstsyfte.

Ifall det i verket även ingår övriga upphovsrättsinnehavares rättigheter, måste användaren få tillstånd också av dem. T.ex. i fråga om filmer och tv-produktioner behövs även producentens, regissörens och övriga skådespelares tillstånd.

3) Rätten att helt eller delvis återkalla den fullmakt som givits till Filmex

Rättsinnehavaren har alltid rätt att överlåta sina upphovsrättigheter att förvaltas av en upphovsrättsorganisation. Ett produktionsbolag eller en användare får inte pressa eller tvinga en upphovsrättsinnehavare att återkalla sin fullmakt till en upphovsrättsorganisation som villkor för att få arbete.

Rättsinnehavare (liksom även arbetstagare) har enligt grundlagen i Finland frihet att organisera sig för att bevaka sina intressen, alltså att kollektivt sköta sina frågor och ekonomiska förmåner. Om man gör detta får det inte vara ett hinder för att få ett arbete. Ifall så sker, gör sig arbetsgivaren skyldig till diskriminering vid anställning enligt lagen om likabehandling.

Filmex administrerar skådespelarens upphovsrättigheter enligt det befullmäktigande som givits med kundavtalet.

Fullmakten gäller för tillfället följande rättighetskategorier:

a) frågor som Kopiosto handhar = Filmex har överflyttat rättigheterna till Kopiosto
b) bevakning och förvaltande av rättigheterna gällande MTV Oy:s dvd-upptagningar
c) Mottagande och avräkning av upphovsrättserättningar till finländska skådespelare från utländska upphovsrättsorganistioner
d) Arkivutnyttjande av Yles och MTV:s egna tv-program.

Filmex kund förvaltar själv alla sina övriga rättigheter. Filmex styrelse kan vid behov besluta om att utöka sin förvaltning. Om detta meddelas alltid skilt till kunderna.

Kunden har rätt att återkalla sin fullmakt helt eller delvis. Återkallandet möjliggörs genom att man meddelar detta skriftligen till Filmex. För återkallandet gäller en 6 månaders uppsägningstid. Var och en av ovanstående rättighetskategorier a-d ska skilt återkallas.

Det ingår inga andra villkor för att återkalla sin fullmakt än ovannämnda 6 månaders uppsägningstid.

Brevets innehåll förutsätter inga åtgärder från din sida, ditt kundavtal är helt normalt i kraft.

Asiasanat