På svenska

Filmex är skådespelarnas egen upphovsrättsorganisation

Filmex förhandlar om avtal gällande skådespelarnas upphovsrättigheter, samlar in de upphovsrättliga inkomsterna för dem och fördelar dem till skådespelarna.

Filmex betjänar alla skådespelare som uppträder i ljud- eller bildupptagningar, bl.a. i tv-program, film, radio och även ljudböcker.

Filmex verksamhet regleras av den lag som trädde i kraft 1.1.2017 gällande kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Avsikten med lagen är att främja öppenheten inom den kollektiva förvaltningen av upphovsrätt och en god förvaltningssed.

Filmex verksamhet

Filmex är en registrerad förening, som verkar i samband med Skådespelarförbundet.

FÖRENINGENS STADGAR

Av stadgarna framgår även Filmex medlemskriterier.

Filmex är en upphovsrättsorganisation såsom t.ex. Gramex och Teosto. Filmex ry verkar dock inte som en avtalslicensorganisation avsedd i 26 § i lagen om upphovsrätt . Filmex har, i anslutning till skådespelarnas upphovsrättigheter, för tillfället inte heller andra licenser med standardvillkor eller standardprislistor gällande dessa.

Besluten inom Filmex görs av skådespelare. Tiia-Lotta Lehterä är Filmex verksamhetsledare.

Som övervakningsorgan enligt lagen om kollektiv förvaltning fungerar en styrelse bestående av skådespelare:

1.1.2019-
Risto Autio, puheenjohtaja
Maria Ylipää
Krista Putkonen-Örn
Wanda Dubiel

Jukka Puotila
Karoliina Vanne
Johanna Af Schulten
Ona Kamu
Antti Luusuaniemi

Här kan man bekanta sig med de allmänna verksamhets-
principerna:

Allmänna principer gällande verksamheten

Besvär gällande Filmex förfarande och beslut riktas till styrelsen, som behandlar ärendet vid ett möte så snabbt som möjligt. Eventuella tvistemål behandlas, beroende av ärendet, antingen vid marknadsdomstolen eller Helsingfors tingsrätt.

Kundrelation

Du ansluter dig som Filmexkund genom att göra ett kundavtal med organisationen. Det är gratis att ansluta sig.

Som Filmexkund har du följande rättigheter:
1) Rätten att välja upphovsrättsorganisation
2) Rätt att själv bevilja licenser för ickekommersiellt utnyttjande
3) Rätten att helt eller delvis återkalla det befullmäktigande du gett till Filmex

Läs mer om kundens rättigheter i bifogade information:

FILMEX INFORMERAR

Bekanta dig också med informationen innan du undertecknar ett avtal.

Kundavtal

Med kundavtalet överlåter skådespelaren till Filmex att förvalta de upphovsrättigheter som uppstår då skådespelarens uppträdande inspelas.

Utgående från kundavtalet kan Filmex förhandla om upphovsrättsavtal, samla in upphovsrättsliga inkomster för dessa och fördela dem till kunden.

Kundavtalet ersätter också Kopiostos bevakningsfullmakt. Avtalet möjliggör mer omfattande befogenheter för Kopiosto att bevaka skådespelarnas rättigheter.

Filmex styrelse beslutar i vilken omfattning Filmex förvaltar och bevakar de rättigheter som upplåtits, och förhandlar och avtalar om verkens övriga användningsformer. Förändringar i avtalets omfattning meddelas kunden.

Utgående från kundavtalet bevakar Filmex för tillfället följande rättigheter:

1) De ärenden som Kopiosto sköter, t.ex.: kompensationsavgiften, inspelningar av tv- och radioprogram i undervisningen, vidarespridning, nätlagringstjänster. ickekommersiellt utnyttjande av inspelningar.
2) Bevakningen av MTV Oy:s dvd-upptagningar och förvaltning av rättigheterna.
3) Mottagande och fördelning av upphovsrättsersättningar till finländska skådespelare från utländska upphovsrättsorganisationer.
4) Arkivutnyttjande av Yles och MTV Oy:s egna program

Alla öviga rättigheter och användningsformer förvaltar Filmexkunden själv.

Kundavtalet gäller inte moraliska rättigheter eller rättigheterna till manuskript eller andra verk. Kundavtalet inverkar inte heller på uppgörandet av arbetsavtal gällande utländska produktioner.

Ifall du vill återkalla den fullmakt du givit Filmex helt eller delvis, t.ex. för någon av ovanstående rättigheter, ta då kontakt med förbundets kansli för närmare anvisningar. För återkallelse gäller alltid sex (6) månaders uppsägningstid.

Upphovsrättigheter

Skådespelare, liksom även andra uppträdande konstnärer, är innehavare av närståenderättigheter enligt upphovsrättslagen. För skådespelare uppstår rättigheter skyddade i upphovsrättslagen för medverkan i ett konstnärligt verk då föreställningen inspelas på en enhet, alltså som bild- eller ljudupptagning.

Skådespelarnas upphovsrättsliga skydd grundar sig på att han eller hon alltid kan förbjuda att en föreställning lagras. Ifall skådespelaren ger sitt samtycke till att föreställningen lagras, t.ex. att en film, tv-serie eller en pjäs spelas in, bör man avtala med skådespelaren om hur omfattande visningsrätter man överlåter, för hur lång tid och vad man får i ersättning. I skådespelarens film- eller tv-arbetsavtal avtalar man om omfattningen av de rättigheter som överlåts och ersättningen för dessa.

En del av insamlandet av upphovsrättsersättningar sköts s.a.s. kollektivt via Kopiosto. Dylika ersättningar är bl.a. ersättningar för utnyttjande i undervisningen samt kompensationsavgiften för privat kopiering.

För tillfället finns det brister i skådespelarnas upphovsrättsskydd. I fråga om dem fortsätter Skådespelarförbundet och Filmex sitt arbete för att förbättra lagstiftningen.

I huvudsak stadgas om skådespelares upphovsrättigheter i upphovsrättslagens 45 §.