Uutiset

Ylen arkistotilitykset maksettu 30.11.2018

30.11.2018

Ylen arkistokorvausten ensimmäinen erä on maksettu korvauksensaajille tänään 30.11.2018. Korvaukset on maksettu yhteensä 421 saajalle. Kyseessä on Filmexin historian ensimmäinen Suomesta kerättyjen tekijänoikeuskorvausten tilitys näyttelijöille.

Korvaukset perustuvat järjestöjen ja Ylen väliseen arkistosopimukseen. Vuonna 2016 allekirjoitettu arkistosopimus koskee Ylen omatuotantoisten ohjelmien (ml. tv-draama, kuunnelma, viihde) on-demand -välittämistä Ylen verkkoalustoilla (Areena, Elävä arkisto).

Tänä vuonna tilitettävänä ovat olleet vuonna 2017 (ml. joulukuu 2016) esille saatetut ohjelmat, joihin kuuluu tv-elokuvia, sarjoja, viihdettä sekä kuunnelmia.

Tilitysjärjestelmän luominen on edellyttänyt mm. tiedon hankintaan Ylestä, tilitysperiaatteiden luomista sekä tietokonejärjestelmien rakentamista. Tilitysten valmistelijana on toiminut Misa Nirhamo. Arkistotilityksiä varten on laadittu oma tilitysohjesääntö.

Lisätiedot: Tiia-Lotta Lehterä 044 207 3171

Filmexin hallinnoimiin oikeusluokkiin ja valtuutusten peruuttamiseen tarkennuksia 20.5.2018 lukien

1.8.2018

Filmexin hallinnoimat oikeudet

Filmexin Kopiostolle luovuttamat oikeudet tarkennettiin vastaamaan Kopioston oikeusluokkajakoa kevätkokouksen päätöksellä 20.5.2018 lukien.
Filmex hallinnoi seuraavia oikeuksia ja oikeuskategorioita:

a) Ns. Kopiosto-oikeudet (= Filmex siirtänyt oikeudet Kopiostolle):

7. Av-teosten ja radio-ohjelmien edelleen lähettäminen
8. AV-teosten yleisölle välittäminen kaapeli-TV verkossa
9. Lähettäjäyrityksen lähetyksen kanssa samanaikaisesti tapahtuva AV-teoksen välittäminen tietoverkossa, kuten internetissä (OTT) tai IPTV-verkossa, kun välityksen toteuttaa muu kuin lähettäjäyritys itse
10. Av-teosten ja radio-ohjelmien arkistokäyttö
11. Av-teosten ja radio-ohjelmien opetus- ja tutkimuskäyttö
12. Av-teosten ja radio-ohjelmien käyttö sopimuslisenssin nojalla kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa
13. AV-teosten ja radio-ohjelmien laitos- ja kirjastokäyttö
14. Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut
16. Av-teosten yksityinen kopiointi
17. Korvausoikeus jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien edelleen lähettämisestä

b) MTV Oy:n dvd-tallenteita koskeva valvonta ja oikeuksien hallinnointi

c) Ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen suomalaisille näyttelijöille keräämien tekijänoikeuskorvausten vastaanottaminen ja tilittäminen

d) Ylen ja MTV:n omatuotantoisten TV-ohjelmien arkistokäyttö (25 g §)

Valtuuksien peruuttaminen

Jokainen kohdan a) oikeusluokka on mahdollista perua erikseen siten, että peruminen astuu voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana peruutusilmoitus on saapunut Kopiostolle.

Kohtien b-d peruuttamista koskee 6 kk:n irtisanomisaika.

Peruutus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on ilmettävä ainakin asiakkaan nimi ja hetu sekä peruutettava / -t oikeusluokat.

Valtuutuksen peruuttamisen vaikutukset

Valtuutuksen peruuttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että oikeudenhaltija ei enää saa korvauksia automaattisesti Kopiostosta, vaan hänen täytyy tehdä vuosittain erillinen maksuvaatimus Kopiostoon.

Jos lisäksi on luovuttanut esim. verkkotallennuspalveluoikeudet työsopimuksella tuottajalla, korvausten maksamisessa voi aiheutua epäselvyyksiä myöhemmin.

Peruutuksen peruuttaminen

Oikeudenhaltijalla on oikeus milloin tahansa valtuuttaa Filmex ja Kopiosto uudelleen hallinnoimaan oikeuksia, ns. peruutuksen peruutus.
Näin kannattaakin tehdä, jos peruuttaminen on tapahtunut esim. pelkästään tuotantoyhtiön vaatimuksesta ja /tai on laajempi kuin tuotantoyhtiön oikea tarve on.

Peruutuksen peruutus on hyvä tehdä ennen kalenterivuoden päättymistä, jotta on kyseisen vuoden korvausten jaossa mukana.

Peruutuksen peruuttaminen tehdään sekä Filmexiin että Kopiostoon mielellään kirjallisesti.

Kaikkien valtuuksien peruuttamisvaatimus on kohtuuton

Tuotantoyhtiöiden vaatimien peruutusasiakirjojen sisältö vaihtelee edelleen lähettämistä koskevien oikeuksien peruuttamisesta koko Filmexin asiakkuuden peruuttamiseen.

Kaikkien valtuutusten ja siten asiakkuuden peruuttamista tarkoittaa esim. tämä peruutusasiakirjan lause:
”Lisäksi peruutan kaikki muut Filmexin kanssa tekemässäni sopimuksessa tarkoitetut av-teosten taloudelliset hyödyntämisoikeudet, joita yllä mainitussa listassa ei ole lueteltu.”

Em. lausekkeita on tullut vastaan mm. Zodiakin vaatimissa peruutuksissa. Myös Moskito vaatii näyttelijöiltä Filmexin asiakkuuden peruuttamista.

Tällaisilla vaatimuksilla loukataan oikeudenhaltijan perustuslain suojaamaa yhdistymisvapautta ja puututaan mm. sopimusvapauteen sekä oikeuteen itse määrätä oikeuksien hallinnoinnista.

Risto Autio Filmexin puheenjohtajaksi

20.12.2017

Filmexin syyskokous valitsi Risto Aution järjestön puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Hallituksen jäseniksi valittiin Mari Rantasila, Helena Ryti, Wanda Dubiel, Jukka Puotila, Karoliina Vanne, Ona Kamu, Johanna af Schulten ja Essi Hellén.

Uusi hallitus aloittaa toiminnan 1.1.2018.

Syyskokous vahvisti myös Filmexin toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Järjestön toiminnan pääpainopistealueena on tilitysjärjestelmän loppuunsaattaminen ja vuodelta 2017 kertyneen Ylen arkistokorvauksen tilittäminen näyttelijöille.

Elina Kuusikko yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukuntaan

8.12.2017

Valtioneuvosto on asettanut yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan 10. joulukuuta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Neuvottelukunta asetettiin nyt ensimmäistä kertaa. Neuvottelukunnan asettamisesta on säädetty vuoden alussa voimaan tulleessa tekijänoikeuden yhteishallinnointilaissa. Neuvottelukuntaan nimitettiin Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko.

Tekijänoikeuden yhteishallintolain mukaan valtioneuvosto asettaa määräajaksi yhteishallinnointijärjestöjen, oikeudenhaltijoiden, teosten käyttäjien ja viranomaisten edustajista koostuvan neuvottelukunnan. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevien käytäntöjen kehittymistä. Sen tehtävänä on lisäksi edistää hyvien käytäntöjen noudattamista ja antaa suosituksia alalla noudatettavista menettelytavoista ja standardeista. Vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen hyödyntäminen yhteishallintolain piiriin kuuluvien riitojen käsittelyssä on myös asia, joka kuuluu neuvottelukunnan tehtäviin. Lisäksi neuvottelukunta avustaa muulla tavalla opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Patentti- ja rekisterihallitusta yhteishallinnointilain ja EU:n kollektiivihallinnointidirektiivin piiriin kuuluvissa asioissa.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Kundmeddelande 31.3.2017

30.3.2017

Den lag som trädde i kraft 1.1.2017, som styr Filmex och övriga upphovsrättsorganisationers verksamhet gällande samförvaltning av upphovsrätten, förutsätter att Filmex upplyser alla sina kunder om följande rättigheter:

1) Rätten att välja upphovsrättsorganisation

Rättsinnehavaren har alltid rätt att befullmäktiga en upphovsrättsorganisation att förvalta dennes upphovsrättigheter.

Rättsinnehavaren får fritt välja vilken upphovrättsorganisation denne ger fullmakt att förvalta upphovsrättigheterna. Man kan även ge fullmakt till en annan upphovsrättsorganisation som befinner sig i ett av EU:s medlemsländer och fullmakten kan gälla så att den enbart begränsas till ett visst geografiskt område.

Filmex är den enda upphovsrättsorganisationen i Finland, som omfattande förvaltar skådespelarnas upphovsrättigheter. Några av skådespelarnas rättigheter handhas också av Kopiosto, men som Filmex-kund har du även befullmäktigat Kopiosto att förvalta dina rättigheter.

2) Rätten att själv bevilja licenser till ickekommersiellt utnyttjande

Oberoende av Filmex kundavtal och dess giltighetstid har du rätt att bevilja tillstånd att utnyttja dina verk i ickekommersiellt syfte. Med ickekommersiellt utnyttjande avses nyttjande där den som beviljats tillståndet inte heller får göra det i vinstsyfte.

Ifall det i verket även ingår övriga upphovsrättsinnehavares rättigheter, måste användaren få tillstånd också av dem. T.ex. i fråga om filmer och tv-produktioner behövs även producentens, regissörens och övriga skådespelares tillstånd.

3) Rätten att helt eller delvis återkalla den fullmakt som givits till Filmex

Rättsinnehavaren har alltid rätt att överlåta sina upphovsrättigheter att förvaltas av en upphovsrättsorganisation. Ett produktionsbolag eller en användare får inte pressa eller tvinga en upphovsrättsinnehavare att återkalla sin fullmakt till en upphovsrättsorganisation som villkor för att få arbete.

Rättsinnehavare (liksom även arbetstagare) har enligt grundlagen i Finland frihet att organisera sig för att bevaka sina intressen, alltså att kollektivt sköta sina frågor och ekonomiska förmåner. Om man gör detta får det inte vara ett hinder för att få ett arbete. Ifall så sker, gör sig arbetsgivaren skyldig till diskriminering vid anställning enligt lagen om likabehandling.

Filmex administrerar skådespelarens upphovsrättigheter enligt det befullmäktigande som givits med kundavtalet.

Fullmakten gäller för tillfället följande rättighetskategorier:

a) frågor som Kopiosto handhar = Filmex har överflyttat rättigheterna till Kopiosto
b) bevakning och förvaltande av rättigheterna gällande MTV Oy:s dvd-upptagningar
c) Mottagande och avräkning av upphovsrättserättningar till finländska skådespelare från utländska upphovsrättsorganistioner
d) Arkivutnyttjande av Yles och MTV:s egna tv-program.

Filmex kund förvaltar själv alla sina övriga rättigheter. Filmex styrelse kan vid behov besluta om att utöka sin förvaltning. Om detta meddelas alltid skilt till kunderna.

Kunden har rätt att återkalla sin fullmakt helt eller delvis. Återkallandet möjliggörs genom att man meddelar detta skriftligen till Filmex. För återkallandet gäller en 6 månaders uppsägningstid. Var och en av ovanstående rättighetskategorier a-d ska skilt återkallas.

Det ingår inga andra villkor för att återkalla sin fullmakt än ovannämnda 6 månaders uppsägningstid.

Brevets innehåll förutsätter inga åtgärder från din sida, ditt kundavtal är helt normalt i kraft.

Filmexin asiakastiedote 31.3.2017

30.3.2017

1.1.2017 voimaan tullut Filmexin ja muiden tekijänoikeusjärjestöjen toiminta ohjaava laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista edellyttää, että Filmex tiedottaa kaikkia asiakkaitaan seuraavista oikeuksista:

1) Oikeus valita tekijänoikeusjärjestö

Oikeudenhaltijalla on aina oikeus valtuuttaa tekijänoikeuksiaan tekijänoikeusjärjestön hoidettavaksi.

Oikeudenhaltija saa vapaasti valita tekijänoikeusjärjestön, jolle antaa valtuutuksen tekijänoikeuksien hoitamiseen. Valtuutuksen voi antaa myös toiseen EU:n jäsenvaltioon sijoittuneelle tekijänoikeusjärjestölle ja sen voi koskea rajaamaan vain tiettyä maantieteellistä aluetta.

Filmex on Suomessa ainoa näyttelijöiden tekijänoikeuksia laajasti hoitava tekijänoikeusjärjestö. Joitakin näyttelijöiden oikeuksia hoitaa myös Kopiosto, mutta Filmexin asiakas on valtuuttanut myös Kopioston hoitamaan oikeuksiaan.

2) Oikeus itse myöntää käyttölupia ei-kaupallisen käyttöön

Filmexin asiakassopimuksesta ja sen voimassaolosta huolimatta asiakkaalla on oikeus myöntää lupia teostensa ei-kaupalliseen käyttöön. Ei-kaupallisella käytöllä tarkoitetaan käyttöä, johon ei liity ansiotarkoitusta myöskään luvan saajalla.

Jos teokseen kohdistuu muidenkin tekijöiden oikeuksia, käyttäjä tarvitsee luvan myös heiltä. Esim. elokuviin ja tv-tuotantoihin tarvitaan myös tuottajan, ohjaajan ja muiden näyttelijöiden lupa.

3) Oikeus peruuttaa Filmexille annettu valtuutus osittain tai kokonaan

Oikeudenhaltijalla on aina oikeus luovuttaa tekijänoikeuksiaan tekijänoikeusjärjestön hoidettavaksi. Esim. tuotantoyhtiö tai käyttäjä ei saa painostaa tai pakottaa oikeudenhaltijaa peruuttamaan tekijänoikeusjärjestölle antamaansa valtuutusta ehtona työn saamiselle.

Oikeudenhaltijalla (kuten työntekijälläkin) on Suomen perustuslain mukaan vapaus järjestäytyä etujensa valvomiseksi eli kollektiivisesti hoitaa asioitaan ja taloudellisia etujaan. Jos näin toimii, se ei saa olla esim. työhönoton este. Jos on, työnantaja syyllistyy yhdenvertaisuuslain määrittelemään syrjintään työhönotossa.

Filmex hallinnoi näyttelijän tekijänoikeuksia sille asiakassopimuksella annetulla valtuutuksella.

Valtuutus koskee tällä hetkellä seuraavia oikeuskategorioita:
a) Kopioston hoitamat asiat = Filmex siirtänyt valtuudet Kopiostolle
b) MTV Oy:n dvd-tallenteita koskeva valvonta ja oikeuksien hallinnointi
c) Ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen suomalaisille näyttelijöille keräämien tekijänoikeuskorvausten vastaanottaminen ja tilittäminen
d) Ylen ja MTV:n omien TV-ohjelmien arkistokäyttö

Kaikkia muita oikeuksiaan Filmexin asiakas hallinnoi itse. Filmexin hallitus voi tarvittaessa päättää hallinnan laajentamisesta. Siitä ilmoitetaan asiakkaille aina erikseen.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa valtuutus kokonaan tai osittain. Peruuttaminen on mahdollista ilmoittamalla siitä kirjallisesti Filmexille. Peruuttamista koskee 6 kk:n irtisanomisaika. Jokainen em. oikeuskategorioista a-d on peruttavissa erikseen.

Valtuutuksen peruuttamiseen ei liity muita ehtoja kuin em. 6 kk:n irtisanomisaika.

Tiedote ei edellytä Sinulta toimenpiteitä vaan asiakassopimuksesi on voimassa normaalisti.

Kopiosto varoittaa!

17.3.2017

Tuotantoyhtiöitä edustava Tuotos ry on 13.3.2017 lähettänyt tuotantoyhtiöille tiedotteen, jossa väitetään, että tuotantoyhtiöt tarvitsevat av-tekijöiden verkkotallennusoikeuksia liiketoiminnassaan. Tämä ei pidä paikkaansa.

Mistä televisio-ohjelmien verkkotallennuksessa on kyse?

Vielä tälläkin hetkellä valtaosa televisio-ohjelmien tallentamisesta tapahtuu tallentaviin digibokseihin. Kansalaisilla on mahdollisuus tallentaa televisio-ohjelmia myös verkkotallennuspalveluihin, joita tarjoavat esimerkiksi Elisa viihde, Soneran kotiTV ja DNA TV. Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluissa on kysymys ainoastaan televisio-ohjelmien tallentamisesta digiboksien sijaan operaattoreiden tarjoamiin tallennuspalveluihin – ei mistään muusta verkossa tapahtuvasta av-aineistojen jakelusta, kuten normaaleista VOD- ja catch up-palveluista.

Vuonna 2015 tuli voimaan laki, joka poisti verkkotallennukseen liittyvät epäselvyydet. Lakiuudistus perustui operaattoreiden, mediayhtiöiden ja tekijänoikeusjärjestöjen yhteiseen ratkaisuehdotukseen. Lain mukaan verkkotallennuspalvelua tarjoavat operaattorit sopivat tekijänoikeusjärjestöjen kanssa näiden hallinnoimien oikeuksien käytöstä ja maksavat lisenssimaksun.

Tuotantoyhtiöt eivät tarvitse verkkotallennusoikeuksia

Tekijänoikeusjärjestöt ovat myöntäneet sopimuslisenssillä luvat verkkotallennuspalveluille teosten käyttöön vuoden 2015 heinäkuusta alkaen. Niistä kerätään korvauksia kaikille oikeudenhaltijoille, myös av-tekijöille ja tuotantoyhtiölle.
Toisin kuin Tuotos tiedotteessaan väittää, tuotantoyhtiöt eivät tarvitse tekijöiden verkkotallennusoikeuksia, sillä tuotantoyhtiöt eivät myönnä kotimaisille operaattoreille av-tekijöiden verkkotallennusoikeuksia. Av-tekijöiden luvat operaattoreille myöntää Kopiosto ja tuotantoyhtiöiden oman oikeuden osalta luvat operaattoreille myöntää Tuotos.

Tekijöillä ja tuottajilla omat oikeutensa

Tuotos, Kopiosto, Teosto ja Gramex valmistelivat yhdessä verkkotallennuspalvelua koskevaa lainsäädäntöä. Lähtöajatuksena oli, että kaikki oikeudenhaltijaryhmät tulevat saamaan korvauksia. Tämä on yhä Kopioston tahtotila; av-tekijöille korvauksia oman oikeutensa perusteella ja tuotantoyhtiöille korvauksia oman oikeutensa perusteella.

Älä suostu sinulle haitallisiin sopimuskirjauksiin

Tuotoksen tiedotteen liitteenä on lähetetty tuotantoyhtiöille mallilausekkeita, joita Tuotos kehottaa käyttämään tekijän kanssa tehtävissä sopimuksissa. Niiden perusteella esim. verkkotallennuspalveluita ja edelleen lähettämistä koskevat oikeutesi siirtyvät tuotantoyhtiölle. Nämä lausekkeet ovat sinun kannaltasi erittäin huonoja. Ainoa syy sille, että osa tuotantoyhtiöistä pyrkii sopimuksilla hankkimaan myös av-tekijöiden verkkotallennusoikeudet itselleen, on se, että ne haluavat saada oman korvauksensa lisäksi myös av-tekijöille kuuluvat korvaukset itselleen. Mielestämme tämä ei ole reilua!

Älä peruuta Kopiostolle antamaasi valtuutusta!

Tuotos on lisäksi toimittanut tuotantoyhtiöille vaihtoehtoisia kirjausmalleja, joilla av-tekijä voi peruuttaa Kopiostolle tai muulle järjestölle (Filmex) siirtämiään tekijänoikeuksia. Tietojemme mukaan useat tuotantoyhtiöt ovat jopa asettaneet työnsaamisen ehdoksi, että av-tekijä allekirjoittaa tällaisen valtuuksien peruuttamisilmoituksen. Tämä on kohtuutonta.
Se, että av-tekijää vaaditaan peruuttamaan Kopiostolle tai muulle järjestölle siirtämänsä tekijänoikeudet, merkitsisi sitä, että av-tekijöiltä vietäisiin mahdollisuus tekijänoikeuksiensa hallinnoimiseen kollektiivisesti tekijänoikeusjärjestön kautta. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että et olisi oikeutettu saamaan tekijänoikeuskorvauksia teostesi jälkikäytöstä tulevaisuudessa. Tämä on ennenkuulumatonta ja vaarantaa av-tekijöiden oikeuksien kollektiivihallinnoin tulevaisuudessa.

Pyydä neuvoa omalta av-tekijäjärjestöltäsi

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa kehotamme, että älä allekirjoita yhtään tuotantosopimusta ennen kuin olet keskustellut liittosi kanssa.
On todennäköistä, että tulet kevään aikana kuulemaan erilaisia väitteitä verkkotallennus- ja muihin oikeuksiin liittyen. Muista, että järjestöstäsi ja Kopiostosta saat luotettavaa tietoa.

Filmex ja Kopiosto ovat sinun puolellasi.

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista tuli voimaan 1.1.2017

10.3.2017

Laki koskee Filmexiä ja kuutta muuta tekijänoikeusjärjestöä Suomessa.

Laki edellyttää muutoksia Filmexin sääntöihin, päätöksentekoon sekä mm. oikeuksien hallinnointiin. Laki mm. edellyttää, että asiakassopimuksella järjestölle luovutettavat oikeudet jaetaan oikeuksien luokkiin, joita oikeudenhaltija voi halutessaan myös irrottaa järjestön hallinnoinnista.

Filmexin tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa valvoo jatkossa Patentti- ja rekisterihallitus sekä kilpailulain osalta Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
Muutoksia on valmisteltu Filmexin hallituksessa ja niitä koskevat päätökset tullaan tekemään Filmexin kevään 2017 varsinaisessa kokouksessa. Muutoksista tiedotetaan Filmexin asiakkaita henkilökohtaisesti sekä järjestön nettisivuilla.

Ylen arkistot auki – Filmex tilittää korvaukset näyttelijöille

9.11.2016

Yle ja 10 tekijöitä edustavaa järjestöä ovat yhdessä allekirjoittaneet kattavat arkistosopimukset draamasta. Sopimus antaa Ylelle oikeudet omatuotantoisten sisältöjen verkkojulkaisemiseen Yle Areenassa. Sopimuskauden kesto on kuusi vuotta.

allekirjoitus2Näyttelijöiden puolesta asiasta sopivat Näyttelijäliitto ja Filmex.

“Aikaisemmin tehdyt sopimukset ovat edelleen voimassa, nyt niiden lisäksi on sovittu uudesta käyttötavasta. Uusi sopimus tuo kaikkien ulottuville eri vuosikymmeniltä kulttuurimme merkkiteoksia, jotka ovat osa kansakuntamme yhteistä muistia”, sanoo Suomen Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko.

Näyttelijöille tilitetään sopimuskauden aikana useita miljoonia euroja. Uudella sopimuksella on sovittu yli viisi vuotta vanhojen ohjelmien nettikäytöstä. Mikäli Yle uusii ohjelmia tv-kanavilla, niiden uusintakorvaukset Yle maksaa kuten ennenkin.

”Näyttelijöille uuden korvauksen mahdollistaa se, että Ylen kanssa on kautta aikojen sovittu käyttöoikeuksista käyttömuoto kerrallaan. Näyttelijät eivät ole luovuttaneet kaikkia oikeuksia kertakorvauksella”, toteaa liiton av-valiokunnan ja Filmexin puheenjohtaja Misa Nirhamo.

Näyttelijöiden korvaukset näyttelijöille tilittää Filmex. Ensimmäinen tilitys on vuoden 2018 aikana. Tilitysperiaatteet ja tilitysjärjestelmät valmistellaan liitossa ja Filmexissä vuoden 2017 aikana.

Ylös